Untitled Document

اصول طراحی بیمارستان

در هر برنام هریزي صحیح به خصوص در طراحي ساختاري بیمارستان لازم است كه در ابتداً تعداد نیروي انساني
موردنیاز و نیز افرادي كه از فضاهاي مختلف آن به نحوي استفاده مي كنند مشخص و معین گردد.
براي تعیین و تشخیص این تعداد، نیاز به معیارهاي موردقبول و علمي است كه براساس امكانات فضاي داخل ساختمان،
محیط خارج آن، سیستم هاي گردش كار و نیز اطلاع از هدف ایجاد و نوع خدمت موردنظر و وسعت فعالیتهاي موجود
در هر واحد پیش بیني شده باشد. تا نه تنها در محاسبات و طراحي ساختمان از نظر تردد، گردش كار و غیره مورد
استفاده و احتساب قرار گیرد بلكه نسبت به تربیت نیروي انساني موردنیاز قبل از راه اندازي، اقدامات لازم به عمل آید.کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*