Untitled Document

دانلود مقاله بررسي و مقايسه آيين نامه ها ي طرح لرزه اي به منظور بهسازي لرزه اي پلها

چكيده :
هدف اصلي ضوابط طرح لرزه اي آيين نامه ها تعيين معيارها و جزئيات مناسب براي طراحي پلهاست به گونه ايكه خسارت وارده به پلها بعنوان
مهمترين شريانهاي حياتي را به حداقل برساند. از آنجا كه اكثريت پلها در ايران بر اساس نشريه شماره ۲۳۵ ايران ( آيين نامه طرح پلهاي راه و راه
آهن در برابر زلزله) طراحي لرزه اي مي گردند، مرور و مقايسه آيين نامه هاي لرزه اي كشور هاي مختلف و مقايسه با نشريه ۲۳۵ ايران مي تواند به
تدوين آيين نامه مناسب براي بهسازي لرزه اي پلها كمك كند. اين مقايسه همچنين مي تواند ما را در دستيابي به معيارهاي مناسب جهت بهسازي
لرزه اي اينگونه سازه ها ياري نموده و جنبه هايي از نشريه ۲۳۵ ايران كه نياز به تكميل و به روز شدن دارد را مشخص كند در اين مقاله به مرور و
و اروپا ( ATC-32 ، (۲۰۰۴) CALTRANS ، (Interim 2005) LRFD مقايسه ضوابط لرزه اي آيين نامه هاي ايالات متحده آمريكا( آشتو
در موارد معيار عملكرد ، طيف پاسخ ، طبقه بندي خاك ، آناليز لرزه اي ، بار زنده ،فلسفه و رويكرد طراحي ، (JSCE) و ژاپن (EURO CODE)
بارگذاري لرزه اي و ديگر شاخص ها) به منظور دستيابي به ايرادات و كمبودهاي نشريه ۲۳۵ بارگذاري لرزه اي ايران پرداخته مي شود. اميد است اين
مقاله گامي مناسب براي تدوين آيين نامه اي معتبر در طراحي و بهسازي لرزه اي پلها در ايران باشد. اين مقايسه همچنين مي تواند در انتخاب آيين
نامه مناسب در طراحي لرز هاي پلها كمك كند.کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*