Untitled Document

دانلود پایان نامه بررسی اثر دانه بندی و مشخصات مصالح بر مقاومت لغزشی بتنی آسفالت

 

فصل اول : مقدمه و روش تحقیق
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۱ -۱
-۲ اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………. ۲ -۱
-۳ هدف تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷ -۱
-۴ روش تحقیق …………………………………………………………………………………… ۷ -۱
-۵ مراحل تحقیق …………………………………………………………………………………. ۸ -۱
-۶ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………… ۸ -۱
فصل دوم : عوامل موثر در لغزندگی
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………….. ۹ -۲
-۲ تعریف مقاومت لغزندگی ، مفهوم و روابط اصطکاک…………………………………………. ۱۰ -۲
-۳ عوامل موثر در مقاومت لغزشی………………………………………………………………. ۱۴ -۲
-۱ عوامل مربوط به روسازی ………………………………………………………….. ۱۴ -۳ -۲
-۱ بافت سطح روسازی …………………………………………………………. ۱۴ -۱ -۳ -۲
-۲ نوع و خصوصیات مخلوط آسفالتی………………………………………………. ۱۸ -۱ -۳ -۲
-۳ سن روسازی ، تجمع مواد آلاینده و انباشتگی آب در سطح روسازی ……………………. ۱۹ -۱ -۳ -۲
-۲ شرایط آب و هوایی و نوسانات ترافیکی ……………………………………………….. ۲۰ -۳ -۲
-۳ خصوصیات مربوط به وسائط نقلیه …………………………………………………… ۲۳ -۳ -۲
-۱ سرعت وسایل نقلیه …………………………………………………………. ۲۳ -۳ -۳ -۲
-۲ فشار لاستیک ……………………………………………………………… ۲۴ -۳ -۳ -۲
-۳ آج لاستیک و انتخاب نوع آن ………………………………………………….. ۲۵ -۳ -۳ -۲
فصل سوم : روشهای اندازه گیری و بهبود مقاومت لغزندگی
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۲۷ -۳
-۲ روابط لغزش- اصطکاک در وسایل اندازه گیری ضریب اصطکاک……………………………. ۲۸ -۳
-۳ وسایل اندازه گیری مقاومت لغزندگی ……………………………………………………….. ۳۰

-۱ آزمایشگرهای چرخ قفل شونده……………………………………………………… ۳۱ -۳ -۳
-۲ وسایل با لغزش ثابت……………………………………………………………… ۳۵ -۳ -۳
-۳ وسایل با لغزش متغیر …………………………………………………………….. ۳۷ -۳ -۳
-۴ تجهیزات با نیروی جانبی ………………………………………………………….. ۳۸ -۳ -۳
-۴ روشهای اندازه گیری بافت…………………………………………………………………… ۴۲ -۳
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………. ۴۲ -۴ -۳
-۲ اندازه گیری بافت درشت ………………………………………………………….. ۴۲ -۴ -۳
-۱ روش پخش ماسه …………………………………………………………… ۴۳ -۲ -۴ -۳
-۲ روش پخش مایع……………………………………………………………. ۴۵ -۲ -۴ -۳
-۳ روش استفاده از لیزر ………………………………………………………… ۴۶ -۲ -۴ -۳
-۴ روش آنالیز پروفیل ………………………………………………………….. ۴۷ -۲ -۴ -۳
۴۷ …………………………………………………………….TRL -5 بافت سنج -۲ -۴ -۳
-۳ اندازه گیری بافت ریز …………………………………………………………….. ۴۸ -۴ -۳
-۵ روشهای بهبود در مقاومت لغزندگی……………………………………………… ۵۲ -۳
-۱ مقدمه…………………………………………………………………………. ۵۲ -۵ -۳
-۲ ترمیم موضعی…………………………………………………………………… ۵۲ -۵ -۳
-۳ احیاء روسازی…………………………………………………………………… ۵۵ -۵ -۳
فصل چهارم : برنامه آزمایشگاهی
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۵۷ -۴
-۲ مصالح مصرفی……………………………………………………………………………….. ۵۷ -۴
-۳ آزمایشات انجام شده بر روی مصالح…………………………………………………………. ۵۸ -۴
-۱ آزمایش سایش لوس آنجلس……………………………………………………….. ۵۸ -۳ -۴
-۲ آزمایش وزن مخصوص و جذب آب ………………………………………………….. ۵۹ -۳ -۴
-۳ قیر …………………………………………………………………………… ۶۰ -۳ -۴
-۴ ساخت نمونه های مارشال …………………………………………………………………… ۶۱ -۴
( ج)
-۱ نتایج آزمایش مارشال …………………………………………………………….. ۶۲ -۴ -۴
-۲ تعیین درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی…………………………………………….. ۶۵ -۴ -۴
-۳ تعیین درصد قیر بهینه ……………………………………………………………. ۶۷ -۴ -۴
-۵ ساخت نمونه های ژیراتوری …………………………………………………………………. ۷۲ -۴
-۶ نمونه های رزینی…………………………………………………………………………….. ۷۶ -۴
فصل پنجم : نتایج آزمایشات و تفسیر آنها
-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۸۰ -۵
-۲ نتایج آزمایش مخلوط آسفالتی با دانه بندی پیوسته………………………………………… ۸۱ -۵
-۳ نتایج آزمایش مخلوط آسفالتی با دانه بندی باز……………………………………………… ۸۳ -۵
-۴ نتایج آزمایش مخلوط آسفالتی حاوی درصدهای مختلف سرباره……………………………. ۸۵ -۵
-۵ نتایج آزمایش نمونه های رزینی……………………………………………………………… ۸۶ -۵
-۶ تحلیل نتایج………………………………………………………………………………….. ۸۷ -۵
-۱ مقایسه اثر دانه بندی در مقاومت لغزشی ……………………………………………… ۸۷ -۶ -۵
-۲ تحلیل نتایج با درصدهای مختلف قیر ………………………………………………… ۸۸ -۶ -۵
-۳ بررسی نتایج نمونه های حاوی سرباره آهن ……………………………………………. ۹۰ -۶ -۵
-۴ بررسی نتایج نمونه های رزینی ……………………………………………………… ۹۲ -۶ -۵
-۷ تحلیل آماری نتایج آزمایشگاهی …………………………………………………………….. ۹۳ -۵
فصل ششم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
-۱ نتیجه گیری : ………………………………………………………………………………… ۹۸ -۶
-۲ ارائه پیشنهادات : …………………………………………………………………………… ۱۰۰ -۶
پیوست…………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
منابع……………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

مقدمه
مبحث جاده ایمن و نقاط حادثه خیز از موضوعات مهمی است که علاوه بر ملاحظات اقتصادی و
فنی ، اثرات اجتماعی و روانی گسترده ای در جوامع بشری امروز دارد .
انسان امروزی برای ادامه حیات خود نیازمند فراهم نمودن مایحتاج و برقراری ارتباط با همنوعان
خود بوده و در این میان استفاده از طرق مختلف تسهیلات حمل و نقلی روز به روز نمود بیشتری پیدا
می کند .
تسهیلات حمل ونقلی بطورکلی در سه شاخه زمینی ، دریایی و هوایی قرار می گیرد . در این بین
حمل ونقل زمینی و بویژه حمل و نقل جاده ای بیشترین میزان استفاده کننده را دارد . به همین
دلیل رعایت اصول ایمنی جاده ای بمنظور ایجاد امنیت خاطر استفاده کنندگان از جاده ها ، کاهش
تصادفات و به تبع آن کاهش مرگ و میر و جراحت افراد و همچنین کاهش خسارات مالی را به همراه
خواهد داشت .
در کشورهای پیشرفته ، تحقیقات زیادی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی راجع به دلایل وقوع
تصادف و راههای پیشگیری از آن ، انجام شده و در حال انجام است . اما در کشورهای در حال توسعه
به این مطلب توجه کمتری شده است . با توجه به روند افزایشی تعداد وسایل نقلیه و آمار بالای
تصادفات رانندگی در این کشورها ، لزوم پرداختن به تحقیق و پژوهش و بکارگیری اصول ایمنی در
این زمینه ، بیشتر احساس می شود .کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*