Untitled Document

دانلود مطلبی در رابطه با مقایسه سازه های بتنی و فلزی با یکدیگر

چکیده ایی از این مطلب :

در مورد اینکھ کدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان ھا وجود دارد . معمولا .معیارھای ساخت، جوا بھای متفاوتی برای ما بھ ھمراه دارند
عمده عوامل مؤثر در این روند، ھزینھ، زمان و کیفیت ساخت ھستند.ھزینھ ساخت و سود حاصل از این سرمایھ گذاری با
زمان اتمام طرح رابطھ تنگاتنگی دارند. بدیھی است ھر چھ زمان طرح طولان یتر شود شاھد افزایش قیمت مصالح، قیمت
.تمام شده طرح، ھزین ھھای متفرقھ و بازگشت دیرتر سرمایھ خواھیم بود کھ خوشایند ھیچ سازند های نیست.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

منبع :

۳۰vil.netکلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*