Untitled Document

دانلود کتاب ترجمه ی لغات زبان تخصصی رشته ی عمران

دوستان عزیز میتونند از لینک زیر جزوه لغات تخصصی رشته عمران با ترجمه اش رو دانلود کنند

اصطلاح: معنی
Refers : اشاره کردن
Individual : شخص
Contrast : متفاوت بودن
Military : نظامی
Armament : جنگ ابزار
Spun off : نتیجھ شدن، منتج شدن
Variety : متنوع
Definition : تعریف، معنی
Profession : حرفھ ، شغل
Source : منبع
Convenience : سھولت
Broad : گسترده
Deal with : … سروکار داشتن با
Maintenance : حفاظت
Related : بازگو کردن
Civilization : تمدن
Processes : فرایند
Supply : ذخیره
Sewer : مجرای فاضلاب
Flood : سیل
Essence : ماھیت
Regarded : ملاحظھ کردن
Observation : مشاھده
Constructed : طرح ریزی
Empirical : تجربی
Equations : معادلات
Provide : تھیھ کردن
In fact : در واقع، در حقیقت
Divided : تقسیم شدن
Comprised : شامل بودن
Specialties : تخصص
Beam : تیر
Hoist : بالا کشیدن
Platform : سکو
Sander : چرخ سمباده
Jaw : فک، آرواره
Concerned : سروکارداشتن، اھمیت دادن
Overall : کلی
Interface : ارتباط، متصل کردن
Surveyors : نقشھ برداران
Terrain : زمین
Grading : دستھ بندی
Drainage : زھکشی
Paving : سنگ فرش
Consensus : توافق عام
Component : جزء ، قسمت
Involves : درگیر بودن
Major : عمده، اصلی
Seismic: مرتعش، متزلزل
Existing : موجود
برای دیدن همه فایل زیر را دانلود کنید

دانلود کتاب ترجمه ی لغات زبان تخصصی رشته ی عمران

آموزش دانلود از فایل مانی


کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*